Genom att kartlägga företagets processer kommer vi överens om vad vi ska göra, hur vi ska arbeta och hur ansvaret ska fördelas. Resultatet blir en gemensam bild över företaget och dess förbättringsområden. Nu har vi möjlighet att optimera utifrån flödet!

iTid genomförde en processkartläggning i syfte att stötta organisationen arbete med att utforma en organisation med tydligare ansvar och befogenheter för olika funktioner och roller. Processkartläggningen skulle delvis beskriva nuvarande situation men också föreslå förbättringsområden och utformning av nya processer.

Genomförande

Det iTid kan erbjuda är att kartlägga nuläget och analysera verksamheten för att sedan, i nära samarbete med medarbetarna, ta fram ett framtida önskat läge. Det önskade läget visualiseras i form av processkartor och förtydligas, där det behövs, i checklistor/nya rutiner.

Arbetet genomförs i första steget i form av workshops och intervjuer där nuläget tas fram. För att kunna genomföra en processkartläggning görs en analys av verksamheten, som svarar på frågorna; Vart står vi? Vart ska vi? Vilka utmaningar har vi? Detta innebär, bland annat, en genomgång av centrala processer, mål, nyckeltal och kund-leverantörsförhållanden i relation till företagets strategi.

Steg två är att med nuläge och analys fortsätta med workshops och intervjuer för att hitta ett framtida läge. Det framtida läget ska sedan beslutas som överenskommet och förankras i organisationen.

Resultat

Tillsammans med processkartan levereras förslag på nyckeltal som linjerar med taktiska och strategiska mätetal, samt förslag på förbättringar i mötes- & beslutsstruktur. Utöver detta skapades en matris på aktivitetsnivå kopplad till respektive befattning för att kunna realisera effektmål.