Sälj- och verksamhetsplanering

iTid arbetar med att organisera företagens sälj- och verksamhetsplanering. Planeringen sker på ledningsnivå för att fastställa övergripande planer för försäljnings- och produktionsverksamheten.

Det skandinaviska företaget har produktionsanläggningar i flera länder och en säljorganisation som täcker hela Europa. Företaget saknade fungerande sammanhållen planering. Det innebar långsam omsättning av lagren och dålig leveranssäkerhet. Vid förändringar i efterfrågan hade företaget svårt att anpassa sin produktion, vilket ledde till tappade order.

iTids konsulter insåg att grunden till företagets problem var att det saknades samordning mellan marknadsorganisationen och produktionsledningen. Tillsammans med en tvärfunktionell grupp utformade de en standardiserad process för sälj- och verksamhetsplanering, SVP.

iTid utvecklade verktyg som räknade fram prognoser grundade på historisk försäljning samt verktyg för att i Excel administrera hela SVP-planeringen. Under inkörningsperioden stöttade iTid organisationen med att arbeta in den nya processen och de nya verktygen.

Resultat

Genom SVP har företaget nu en plan för vad som ska tillverkas och säljas under de närmaste 18 månaderna. SVP-planen är gemensam och förankrad hos alla intressenter.

Effekterna för företaget har varit dramatiska:

  • Försäljningsvolymen har ökat när marknadssidan kan identifiera möjliga volymer i tid.
  • Produktionen anpassar sin kapacitet efter det som ska säljas. Trögrörliga produktionsresurser kan anpassas till marknadens behov i tid.
  • Kostnaderna för personal minskar då bemanningsplaneringen kan göras med god framförhållning.
  • Marknadsorganisationen säljer bara det som det finns kapacitet att tillverka.
  • Det finns en helhetssyn i prioritering av marknader och nyckelkunder.
  • Det bundna kapitalet har minskat eftersom rätt saker finns i lager.
  • Leveranssäkerheten är inte längre ett problem

Företaget använder sitt ordinarie affärssystem för att genomföra SVP-planeringen. Överflyttningen från Excel-verktyget var enkel att göra eftersom SVP-planeringen byggde på APICS-planeringsmodell. Se figuren.

 


Exempel

Riskhantering

iTid stöttar styrelse och ledning med systematisk riskhantering genom inventering, analyser och framtagande av handlingsplan för att möta olika typer av risker i ett företags verksamhet så att företagets och verksamhetens mål kan nås till en så låg kostnad som möjligt.

Läs mer

Compliance

Compliance betyder regelefterlevnad. iTid stöttar styrelsen, ledning eller Compliance officer för att säkerställa att företaget följer lagar och regler. Vi har vana att arbeta med de finansiella företagen där det är särskilt viktigt med en god intern styrning och kontroll, men modellen är tillämpbar även i andra branscher.

Läs mer

Utbildning

iTid har ansvarat för hela eller delar av längre universitetsutbildningar för Luleå tekniska universitet, Chalmers, Umeå Universitet och SLU. iTid utbildar även yrkesutbildningar på NBI, Lernia och Lapplands Lärcentra. Dessutom genomför vi ett stort antal företagsutbildningar årligen.

 

Läs mer

Verksamhetsdesign

iTid kartlägger företagets processer och i samråd med kunden kommer vi överens om vad vi ska göra, hur vi ska arbeta och hur ansvaret ska fördelas. Resultatet blir en gemensam bild över företaget och dess förbättringsområden.

Läs mer

Säkerhetsprojekt

iTid arbetar med att stötta företag med systematiskt arbetsmiljöarbete. Systematik hjälper ledare i organisationer att fokusera på rätt saker och skapar trygga medarbetare.

Läs mer

Sälj- och verksamhetsplanering

iTid arbetar med att organisera företagens sälj- och verksamhetsplanering. Planeringen sker på ledningsnivå för att fastställa övergripande planer för försäljnings- och produktionsverksamheten.

Läs mer

Underhållsprocessen

iTid hjälper företag att förbättra underhållet. Hos Boliden gällde det att öka tillgänglighet och tillförlitlighet för företagets grävmaskiner i Aitik.

Läs mer

Projektledning vid nyinvestering

När ett företag behöver nyinvestera bidrar iTid med projektledning. iTids projektledning baseras på väl beprövad metodik och fokuserar på resultat.

Läs mer

Flexibel produktion

iTid bistår företag med att skapa en mer flexibel och flödeseffektiv produktion.

Läs mer

Planeringsorganisation

iTid har expertkompetens inom produktionsplanering, affärssystem och lagerstyrning. Med den kompetensen hjälper iTid företag att ta fram en ny planeringsorganisation.

Läs mer

IT-strategi

iTid hjälper till med en genomtänkt IT-strategi som gör att frågorna avdramatiseras och IT blir en fråga som alla andra.

 

Läs mer

Ställtidsreduktion

iTid bistår företag med att minska ställtiderna – ett sätt att öka kapacitet och korta ledtider, samtidigt som det minskar det bundna kapitalet i form av produkter i arbete.

Läs mer

Lean ledarskap

iTid jobbar jobbar med Lean. En viktig del i det arbetet är att utveckla företagens ledarskap.

Läs mer

Materialflödesanalys

iTid utvecklar verktyg för materialflödesanalys. Verktyget är skapat i Excel och är enkelt men kraftfullt. Det gör det är lätt att simulera olika scenarion för att se vilka effekter de får på verksamheten.

Läs mer

Effektiv distribution

Godstransporterna tilltar med den starka tillväxten i städerna. Trots utbyggnaden av ny infrastruktur kommer trängseln i vägnätet att öka. Det finns därför ett generellt behov av effektivare lösningar för distribution av gods i dagens transportsystem. Genom samlastning av gods och avfall kan distributionen effektiviseras.

Läs mer