Ställtidsreduktion

Anva Components //

iTid bistår företag med att minska ställtiderna. Det är viktigt i många verksamheter – ett enkelt sätt att öka kapacitet och korta ledtider, samtidigt som det minskar det bundna kapitalet i form av produkter i arbete.

AnVa Components är ett verkstadsföretag som levererar precisionsdetaljer till tillverkare av tunga fordon. Det ställs höga tekniska krav på detaljerna och företaget arbetar därför mot de stora kundernas kvalitetssystem. Produktionen har en hög mekaniseringsgrad med flera robotbetjänade linor.

AnVa Components har arbetat med Lean under flera år och har god förståelse för vad Lean är. Det är viktigt att öka flexibiliteten mot kund och att använda den tillgängliga tiden till fler omställningar för att leva upp till kundernas krav på säkra leveranser.

Det var naturligt för AnVa Components att arbeta med ställtidsreducering som ett verktyg för att ytterligare förbättra verksamheten.Uppdraget för iTid var att utbilda Anva Components personal i en metod för riktiga tillämpningar i produktionen.

iTid utbildade personal i två olika grupper. Varje grupp bestod av åtta-tio personer och arbetade med varsin omställning. Produktionsteknik, underhåll och verktygskonstruktion deltog i båda grupperna.

Metoden som användes var iTids utveckling av SMED-metoden. Metoden består av följande huvudsteg:

  • Sätta mål för reduceringen.
  • Videoinspelning och analys av fullständig omställning.
  • Utveckla stället.
  • Identifiera och prioritera förbättringar.
  • Genomföra förbättringar och göra en ny videoinspelning för att förbättra ytterligare.
  • Dokumentera en ny metod, träna och följ upp det nya sättet att göra ställ.

De omställningar som utvecklades var dels en robotcell med en centerless-slipmaskin, dels en press.

Resultat

Efter utbildningen har AnVa Components genomfört flera omställningsprojekt med den nya metoden.

Ställtiden minskade med 74 procent i ett av praktikfallen.

Farliga arbetsmoment har identifieras och blivit åtgärdade.

Kommentar

”Jag gillar att arbeta med iTid då de har praktisk erfarenhet och förstår hur teorin kan tillämpas i verkligheten. Gillade att de utbildar oss skarpt, ute i vår egen verksamhet i stället för att traggla saker i en lektionssal. Det gav oss lärande i en trygg miljö samtidigt som vi direkt utvecklade verksamheten. De använde pedagogiska verktyg som vi även haft nytta av i andra delar av verksamheten.”

Mikael Nilsson, VD


Exempel

Riskhantering

iTid stöttar styrelse och ledning med systematisk riskhantering genom inventering, analyser och framtagande av handlingsplan för att möta olika typer av risker i ett företags verksamhet så att företagets och verksamhetens mål kan nås till en så låg kostnad som möjligt.

Läs mer

Compliance

Compliance betyder regelefterlevnad. iTid stöttar styrelsen, ledning eller Compliance officer för att säkerställa att företaget följer lagar och regler. Vi har vana att arbeta med de finansiella företagen där det är särskilt viktigt med en god intern styrning och kontroll, men modellen är tillämpbar även i andra branscher.

Läs mer

Utbildning

iTid har ansvarat för hela eller delar av längre universitetsutbildningar för Luleå tekniska universitet, Chalmers, Umeå Universitet och SLU. iTid utbildar även yrkesutbildningar på NBI, Lernia och Lapplands Lärcentra. Dessutom genomför vi ett stort antal företagsutbildningar årligen.

 

Läs mer

Verksamhetsdesign

iTid kartlägger företagets processer och i samråd med kunden kommer vi överens om vad vi ska göra, hur vi ska arbeta och hur ansvaret ska fördelas. Resultatet blir en gemensam bild över företaget och dess förbättringsområden.

Läs mer

Säkerhetsprojekt

iTid arbetar med att stötta företag med systematiskt arbetsmiljöarbete. Systematik hjälper ledare i organisationer att fokusera på rätt saker och skapar trygga medarbetare.

Läs mer

Sälj- och verksamhetsplanering

iTid arbetar med att organisera företagens sälj- och verksamhetsplanering. Planeringen sker på ledningsnivå för att fastställa övergripande planer för försäljnings- och produktionsverksamheten.

Läs mer

Underhållsprocessen

iTid hjälper företag att förbättra underhållet. Hos Boliden gällde det att öka tillgänglighet och tillförlitlighet för företagets grävmaskiner i Aitik.

Läs mer

Projektledning vid nyinvestering

När ett företag behöver nyinvestera bidrar iTid med projektledning. iTids projektledning baseras på väl beprövad metodik och fokuserar på resultat.

Läs mer

Flexibel produktion

iTid bistår företag med att skapa en mer flexibel och flödeseffektiv produktion.

Läs mer

Planeringsorganisation

iTid har expertkompetens inom produktionsplanering, affärssystem och lagerstyrning. Med den kompetensen hjälper iTid företag att ta fram en ny planeringsorganisation.

Läs mer

IT-strategi

iTid hjälper till med en genomtänkt IT-strategi som gör att frågorna avdramatiseras och IT blir en fråga som alla andra.

 

Läs mer

Ställtidsreduktion

iTid bistår företag med att minska ställtiderna – ett sätt att öka kapacitet och korta ledtider, samtidigt som det minskar det bundna kapitalet i form av produkter i arbete.

Läs mer

Lean ledarskap

iTid jobbar jobbar med Lean. En viktig del i det arbetet är att utveckla företagens ledarskap.

Läs mer

Materialflödesanalys

iTid utvecklar verktyg för materialflödesanalys. Verktyget är skapat i Excel och är enkelt men kraftfullt. Det gör det är lätt att simulera olika scenarion för att se vilka effekter de får på verksamheten.

Läs mer

Effektiv distribution

Godstransporterna tilltar med den starka tillväxten i städerna. Trots utbyggnaden av ny infrastruktur kommer trängseln i vägnätet att öka. Det finns därför ett generellt behov av effektivare lösningar för distribution av gods i dagens transportsystem. Genom samlastning av gods och avfall kan distributionen effektiviseras.

Läs mer