Projektledning vid nyinvestering

När ett företag behöver nyinvestera kan iTid bidra med projektledning

Släp och Lastbilspåbyggnader i Övertorneå AB, SLP, producerar högkvalitativa och kostnadseffektiva släp och lastbilspåbyggnader. Företaget är teknikledande i utvecklingen av kassettlösningar och gruvfordon.

Vid en brand i mars 2014 blev SLP:s anläggningar för blästring och lackering totalförstörda. För att kunna leverera sina kundorder tvingades SLP köpa in blästring och lackering av företag i Sverige och Finland. Det innebar ökade kostnader och att verksamheten hämmades av den extra hanteringen och de förlängda ledtiderna.SLP ville därför snarast få igång sin egen blästring och målning för att få kontroll på kostnaderna, kortare ledtider och en stabil kvalitet på ytbehandlingen.

Tillsammans med SLP:s personal drev iTids konsulter investeringsprojektet. Arbetet skedde i tvåspråkiga workshopar. De utvärderade de tidigare anläggningarna och tog fram en kravbild för de nya anläggningarna. De framtagna kravspecifikationerna och förfrågningsunderlagen skickades till möjliga leverantörer. De offerter som kom in utvärderades och man identifierade nödvändiga följdinvesteringar för en driftklar anläggning. Efter antaget anbud höll man investeringsbudgeten med de totala kostnaderna kontinuerligt uppdaterad.

Resultat

SLP kunde upphandla nya anläggningar i oktober 2014 och installera dem januari-februari 2015. Kommunen godkände anläggningen för drift på dagen ett år efter branden. Kostnaderna för investeringen höll sig inom ramen för försäkringsbolagets åtagande. SLP har kunnat avveckla den externa blästringen och ytbehandlingen vilket sänkt kostnaderna och kortat ledtiderna.

Som ett litet företag är det svårt att hantera en situation där du å ena sidan måste fokusera på de löpande leveranserna, och å andra sidan driva ett återuppbyggnadsarbete. iTids insatser var mycket viktiga för att vi så snabbt som möjligt skulle kunna återställa vår leveransförmåga, och samtidigt försäkra oss om att investeringen i slutändan resulterar i en ännu bättre produkt.

Karin Prytz, VD SLP


Exempel

Riskhantering

iTid stöttar styrelse och ledning med systematisk riskhantering genom inventering, analyser och framtagande av handlingsplan för att möta olika typer av risker i ett företags verksamhet så att företagets och verksamhetens mål kan nås till en så låg kostnad som möjligt.

Läs mer

Compliance

Compliance betyder regelefterlevnad. iTid stöttar styrelsen, ledning eller Compliance officer för att säkerställa att företaget följer lagar och regler. Vi har vana att arbeta med de finansiella företagen där det är särskilt viktigt med en god intern styrning och kontroll, men modellen är tillämpbar även i andra branscher.

Läs mer

Utbildning

iTid har ansvarat för hela eller delar av längre universitetsutbildningar för Luleå tekniska universitet, Chalmers, Umeå Universitet och SLU. iTid utbildar även yrkesutbildningar på NBI, Lernia och Lapplands Lärcentra. Dessutom genomför vi ett stort antal företagsutbildningar årligen.

 

Läs mer

Verksamhetsdesign

iTid kartlägger företagets processer och i samråd med kunden kommer vi överens om vad vi ska göra, hur vi ska arbeta och hur ansvaret ska fördelas. Resultatet blir en gemensam bild över företaget och dess förbättringsområden.

Läs mer

Säkerhetsprojekt

iTid arbetar med att stötta företag med systematiskt arbetsmiljöarbete. Systematik hjälper ledare i organisationer att fokusera på rätt saker och skapar trygga medarbetare.

Läs mer

Sälj- och verksamhetsplanering

iTid arbetar med att organisera företagens sälj- och verksamhetsplanering. Planeringen sker på ledningsnivå för att fastställa övergripande planer för försäljnings- och produktionsverksamheten.

Läs mer

Underhållsprocessen

iTid hjälper företag att förbättra underhållet. Hos Boliden gällde det att öka tillgänglighet och tillförlitlighet för företagets grävmaskiner i Aitik.

Läs mer

Projektledning vid nyinvestering

När ett företag behöver nyinvestera bidrar iTid med projektledning. iTids projektledning baseras på väl beprövad metodik och fokuserar på resultat.

Läs mer

Flexibel produktion

iTid bistår företag med att skapa en mer flexibel och flödeseffektiv produktion.

Läs mer

Planeringsorganisation

iTid har expertkompetens inom produktionsplanering, affärssystem och lagerstyrning. Med den kompetensen hjälper iTid företag att ta fram en ny planeringsorganisation.

Läs mer

IT-strategi

iTid hjälper till med en genomtänkt IT-strategi som gör att frågorna avdramatiseras och IT blir en fråga som alla andra.

 

Läs mer

Ställtidsreduktion

iTid bistår företag med att minska ställtiderna – ett sätt att öka kapacitet och korta ledtider, samtidigt som det minskar det bundna kapitalet i form av produkter i arbete.

Läs mer

Lean ledarskap

iTid jobbar jobbar med Lean. En viktig del i det arbetet är att utveckla företagens ledarskap.

Läs mer

Materialflödesanalys

iTid utvecklar verktyg för materialflödesanalys. Verktyget är skapat i Excel och är enkelt men kraftfullt. Det gör det är lätt att simulera olika scenarion för att se vilka effekter de får på verksamheten.

Läs mer

Effektiv distribution

Godstransporterna tilltar med den starka tillväxten i städerna. Trots utbyggnaden av ny infrastruktur kommer trängseln i vägnätet att öka. Det finns därför ett generellt behov av effektivare lösningar för distribution av gods i dagens transportsystem. Genom samlastning av gods och avfall kan distributionen effektiviseras.

Läs mer