Planeringsorganisation

iTid har expertkompetens inom produktionsplanering, affärssystem och lagerstyrning. Med den kompetensen kan iTid hjälpa företag att ta fram en ny planeringsorganisation.

Det här företaget hade infört planering med Kanban och andra visuella metoder för delar av sin produktion. Affärssystemets uppsättning hade dock inte förändrats för att motsvara det nya arbetssättet. Systemet kunde därför inte användas för produktionsplanering, utan den fick ske manuellt i Excel-modeller – ett tidsödande arbete med låg trovärdighet. Det innebar låg omsättningshastighet av lagren och dålig leveranssäkerhet till kund. Vid förändrad efterfrågan hade företaget svårt att anpassa sin produktion, vilket ledde till förlorade order.

iTid anlitades för att ta fram en åtgärdsplan för hur arbetssättet, både i och utanför affärssystemet, skulle kunna göras effektivare. Uppdraget var att utforma en ny planeringsorganisation. Tillsammans med medarbetare från olika delar av företagets organisation kunde iTids konsulter identifiera vilka funktioner i affärssystemet som skulle stödja planeringen. iTid skrev kravspecifikationer och testade de nya funktionerna allt eftersom de blev tillgängliga i affärssystemet.

Under fyra heldagsseminarier utvecklades ett helt nytt arbetssätt för planering på alla nivåer, från övergripande Sälj- och Verksamhetsplanering till daglig beordring på verkstadsgolvet. Planeringen byggdes runt APICS-modellen. Se figuren!

Resultat

I och med att arbetssättet utvecklades av ett brett urval av medarbetare i företaget var det förhållandevis enkelt att nå acceptans för förändringarna och att förankra det nya arbetssättet. Arbetet resulterade i en detaljerad plan för att uppnå ett önskat nytt läge.

Företaget har i samarbete med iTid genomfört förändringen och idag arbetar organisationen fullt ut enligt det nya konceptet. Några förbättringar som projektet åstadkom:

  • Kunden kan alltid få besked om aktuell leveranstid
  • Leveransprecisionen ligger långt över målet på 95 procent
  • Antalet återrapporteringar till affärssystemet av materialuttag och utförda arbetsoperationer minskade till hälften
  • All planering sker numera i affärssystemet

Exempel

Säkerhetsprojekt

iTid arbetar med att stötta företag med systematiskt arbetsmiljöarbete. Systematik hjälper ledare i organisationer att fokusera på rätt saker och skapar trygga medarbetare.

Läs mer

Sälj- och verksamhetsplanering

iTid kan sälj- och verksamhetsplanering.

Läs mer

Underhållsprocessen

iTid hjälper företag att förbättra underhållet. Hos Boliden gällde det att öka tillgänglighet och tillförlitlighet för företagets grävmaskiner i Aitik.

Läs mer

Projektledning vid nyinvestering

När ett företag behöver nyinvestera bidrar iTid med projektledning.

Läs mer

Flexibel produktion

iTid bistår företag med att skapa en mer flexibel och flödeseffektiv produktion.

Läs mer

Planeringsorganisation

iTid har expertkompetens inom produktionsplanering, affärssystem och lagerstyrning. Med den kompetensen hjälper iTid företag att ta fram en ny planeringsorganisation.

Läs mer

IT-strategi

iTid hjälper till med en genomtänkt IT-strategi som gör att frågorna avdramatiseras och IT blir en fråga som alla andra.

 

Läs mer

Ställtidsreduktion

iTid bistår företag med att minska ställtiderna – ett sätt att öka kapacitet och korta ledtider, samtidigt som det minskar det bundna kapitalet i form av produkter i arbete.

Läs mer

Lean ledarskap

iTid jobbar jobbar med Lean. En viktig del i det arbetet är att utveckla företagens ledarskap.

Läs mer

Materialflödesanalys

iTid utvecklar verktyg för materialflödesanalys. Verktyget är skapat i Excel och är enkelt men kraftfullt. Det gör det är lätt att simulera olika scenarion för att se vilka effekter de får på verksamheten.

Läs mer

Effektiv distribution

Godstransporterna tilltar med den starka tillväxten i städerna. Trots utbyggnaden av ny infrastruktur kommer trängseln i vägnätet att öka. Det finns därför ett generellt behov av effektivare lösningar för distribution av gods i dagens transportsystem. Genom samlastning av gods och avfall kan distributionen effektiviseras.

Läs mer