Lean ledarskap

iTid jobbar mycket med Lean. En viktig del i det arbetet är att utveckla företagens ledarskap.

Indexator Rotator System är en ledande leverantör och utvecklingspartner av hydrauliska rotatorlösningar för olika arbetsmaskiner. Ett viktigt inslag i Indexators företagsfilosofi är övertygelsen om att den sammanlagda förmågan hos organisationen är större än de enskilda individernas. Ledarskapet bygger på en positiv människosyn och viljan att ta tillvara människors potential. Mångfald och jämställdhet på arbetsplatsen ses som en styrka som bidrar till effektivitet, trivsel och lönsamhet. För att arbeta med jämställdhet och mångfald har Indexator utvecklat en egen filosofi som beskriver företagets tankesätt från värderingar till ledarskap. Det arbetet har resulterat i flera utmärkelser.

Indexator har det senaste året känt ett behov att ta nästa steg i sitt arbete med ledarskapet. iTid fick därför uppdraget att utforma ett Lean-Ledarskapsprogram. Tillsammans med Indexators interna verksamhetsutvecklare utformade iTid utbildningen genom att gå igenom vilka olika behov som fanns hos verksamhetens olika ledare. Genom att matcha Indexators Filosofi med behoven kunde man ta fram ett skräddarsytt ledarskapsprogram. iTid genomförde Lean-Ledarskapsprogrammet för samtliga ledare inom Indexator. För att göra utbildningen konkret, kopplades utbildningen samman med ledarnas vardag. De kunde därför direkt använda de framtagna verktygen och arbetssätten.

Resultat

Ledarna hos Indexator har nu en gemensam bild av hur de ska agera i sina roller som ledare. De har praktiskt provat på att använda de olika verktygen och arbetssätten. Bland annat kan avvikelser på ett effektivt sätt lyftas från produktion till ledning, som snabbt kan vidta åtgärder.

Den uppskattade utbildningen samt en analys över hur produktionen kan utvecklas vidare har utmynnat i flera andra aktiviteter, vilka ska ge en ännu mer effektiv verksamhet.

 


Exempel

Riskhantering

iTid stöttar styrelse och ledning med systematisk riskhantering genom inventering, analyser och framtagande av handlingsplan för att möta olika typer av risker i ett företags verksamhet så att företagets och verksamhetens mål kan nås till en så låg kostnad som möjligt.

Läs mer

Compliance

Compliance betyder regelefterlevnad. iTid stöttar styrelsen, ledning eller Compliance officer för att säkerställa att företaget följer lagar och regler. Vi har vana att arbeta med de finansiella företagen där det är särskilt viktigt med en god intern styrning och kontroll, men modellen är tillämpbar även i andra branscher.

Läs mer

Utbildning

iTid har ansvarat för hela eller delar av längre universitetsutbildningar för Luleå tekniska universitet, Chalmers, Umeå Universitet och SLU. iTid utbildar även yrkesutbildningar på NBI, Lernia och Lapplands Lärcentra. Dessutom genomför vi ett stort antal företagsutbildningar årligen.

 

Läs mer

Verksamhetsdesign

iTid kartlägger företagets processer och i samråd med kunden kommer vi överens om vad vi ska göra, hur vi ska arbeta och hur ansvaret ska fördelas. Resultatet blir en gemensam bild över företaget och dess förbättringsområden.

Läs mer

Säkerhetsprojekt

iTid arbetar med att stötta företag med systematiskt arbetsmiljöarbete. Systematik hjälper ledare i organisationer att fokusera på rätt saker och skapar trygga medarbetare.

Läs mer

Sälj- och verksamhetsplanering

iTid arbetar med att organisera företagens sälj- och verksamhetsplanering. Planeringen sker på ledningsnivå för att fastställa övergripande planer för försäljnings- och produktionsverksamheten.

Läs mer

Underhållsprocessen

iTid hjälper företag att förbättra underhållet. Hos Boliden gällde det att öka tillgänglighet och tillförlitlighet för företagets grävmaskiner i Aitik.

Läs mer

Projektledning vid nyinvestering

När ett företag behöver nyinvestera bidrar iTid med projektledning. iTids projektledning baseras på väl beprövad metodik och fokuserar på resultat.

Läs mer

Flexibel produktion

iTid bistår företag med att skapa en mer flexibel och flödeseffektiv produktion.

Läs mer

Planeringsorganisation

iTid har expertkompetens inom produktionsplanering, affärssystem och lagerstyrning. Med den kompetensen hjälper iTid företag att ta fram en ny planeringsorganisation.

Läs mer

IT-strategi

iTid hjälper till med en genomtänkt IT-strategi som gör att frågorna avdramatiseras och IT blir en fråga som alla andra.

 

Läs mer

Ställtidsreduktion

iTid bistår företag med att minska ställtiderna – ett sätt att öka kapacitet och korta ledtider, samtidigt som det minskar det bundna kapitalet i form av produkter i arbete.

Läs mer

Lean ledarskap

iTid jobbar jobbar med Lean. En viktig del i det arbetet är att utveckla företagens ledarskap.

Läs mer

Materialflödesanalys

iTid utvecklar verktyg för materialflödesanalys. Verktyget är skapat i Excel och är enkelt men kraftfullt. Det gör det är lätt att simulera olika scenarion för att se vilka effekter de får på verksamheten.

Läs mer

Effektiv distribution

Godstransporterna tilltar med den starka tillväxten i städerna. Trots utbyggnaden av ny infrastruktur kommer trängseln i vägnätet att öka. Det finns därför ett generellt behov av effektivare lösningar för distribution av gods i dagens transportsystem. Genom samlastning av gods och avfall kan distributionen effektiviseras.

Läs mer