IT-strategi

Det är vanligt att företagsledningar känner vånda inför IT-frågor. De är osäkra på hur IT ska styras och vad de ska fatta beslut om. iTid hjälper till med en genomtänkt IT-strategi som gör att frågorna avdramatiseras och IT blir en fråga som alla andra.

Lindbäcks Bygg är ledande i Sverige vad gäller att bygga modulariserade flerfamiljshus industriellt. Företaget har expanderat i flera år och har i dag kunder över hela landet. För att behålla sitt försprång vill Lindbäcks använda IT mer systematiskt som stöd för verksamheten.

Tillsammans med företagsledningen gick iTids konsulter igenom företagets behov och önskemål. De gjorde ett traditionellt analysarbete för att förstå och utveckla IT-strategin. Parallellt genomförde de fyra workshopar med varsitt tema:

  1. Affärer – på vilket sätt ska IT stödja nuvarande och kommande affärer?
  2. System – vilka systemområden och förmågor krävs för att stödja affärerna?
  3. Teknik – hur ska tekniken bakom se ut för att driva nödvändiga system?
  4. Organisation – hur ska vi leda, driva och utveckla IT som verksamhet?

I de två första workshoparna deltog hela företagsledningen medan endast de berörda deltog i de två sista.

Arbetet resulterade i tre dokument:

  • IT-strategi
  • IT-handbok.
  • Handlingsplan kommande åren.

IT-strategin och IT-handboken fördes in i verksamheten, medan handlingsplanen ägdes av den som var ansvarig för IT i företagsledningen.

Resultat

Lindbäcks Bygg har idag IT-verktyg som stödjer den kritiska processen från projektering till förvaltning av fastigheter. Driften och förvaltning av IT-systemen har outsourcats till en extern leverantör. iTid uppdaterar regelbundet företagets IT-strategi. Den har breddats genom att stödja produkternas hela livslängd och att omfatta fler verksamheter inom koncernen.

”Med enkla och effektiva medel sorterade iTid upp vår verksamhet till något som vi kan både greppa och styra. Med strategin har vi fått en tydlig ledstång att hålla oss i.”

Stefan Lindbäck, VD


Exempel

Riskhantering

iTid stöttar styrelse och ledning med systematisk riskhantering genom inventering, analyser och framtagande av handlingsplan för att möta olika typer av risker i ett företags verksamhet så att företagets och verksamhetens mål kan nås till en så låg kostnad som möjligt.

Läs mer

Compliance

Compliance betyder regelefterlevnad. iTid stöttar styrelsen, ledning eller Compliance officer för att säkerställa att företaget följer lagar och regler. Vi har vana att arbeta med de finansiella företagen där det är särskilt viktigt med en god intern styrning och kontroll, men modellen är tillämpbar även i andra branscher.

Läs mer

Utbildning

iTid har ansvarat för hela eller delar av längre universitetsutbildningar för Luleå tekniska universitet, Chalmers, Umeå Universitet och SLU. iTid utbildar även yrkesutbildningar på NBI, Lernia och Lapplands Lärcentra. Dessutom genomför vi ett stort antal företagsutbildningar årligen.

 

Läs mer

Verksamhetsdesign

iTid kartlägger företagets processer och i samråd med kunden kommer vi överens om vad vi ska göra, hur vi ska arbeta och hur ansvaret ska fördelas. Resultatet blir en gemensam bild över företaget och dess förbättringsområden.

Läs mer

Säkerhetsprojekt

iTid arbetar med att stötta företag med systematiskt arbetsmiljöarbete. Systematik hjälper ledare i organisationer att fokusera på rätt saker och skapar trygga medarbetare.

Läs mer

Sälj- och verksamhetsplanering

iTid arbetar med att organisera företagens sälj- och verksamhetsplanering. Planeringen sker på ledningsnivå för att fastställa övergripande planer för försäljnings- och produktionsverksamheten.

Läs mer

Underhållsprocessen

iTid hjälper företag att förbättra underhållet. Hos Boliden gällde det att öka tillgänglighet och tillförlitlighet för företagets grävmaskiner i Aitik.

Läs mer

Projektledning vid nyinvestering

När ett företag behöver nyinvestera bidrar iTid med projektledning. iTids projektledning baseras på väl beprövad metodik och fokuserar på resultat.

Läs mer

Flexibel produktion

iTid bistår företag med att skapa en mer flexibel och flödeseffektiv produktion.

Läs mer

Planeringsorganisation

iTid har expertkompetens inom produktionsplanering, affärssystem och lagerstyrning. Med den kompetensen hjälper iTid företag att ta fram en ny planeringsorganisation.

Läs mer

IT-strategi

iTid hjälper till med en genomtänkt IT-strategi som gör att frågorna avdramatiseras och IT blir en fråga som alla andra.

 

Läs mer

Ställtidsreduktion

iTid bistår företag med att minska ställtiderna – ett sätt att öka kapacitet och korta ledtider, samtidigt som det minskar det bundna kapitalet i form av produkter i arbete.

Läs mer

Lean ledarskap

iTid jobbar jobbar med Lean. En viktig del i det arbetet är att utveckla företagens ledarskap.

Läs mer

Materialflödesanalys

iTid utvecklar verktyg för materialflödesanalys. Verktyget är skapat i Excel och är enkelt men kraftfullt. Det gör det är lätt att simulera olika scenarion för att se vilka effekter de får på verksamheten.

Läs mer

Effektiv distribution

Godstransporterna tilltar med den starka tillväxten i städerna. Trots utbyggnaden av ny infrastruktur kommer trängseln i vägnätet att öka. Det finns därför ett generellt behov av effektivare lösningar för distribution av gods i dagens transportsystem. Genom samlastning av gods och avfall kan distributionen effektiviseras.

Läs mer