Flexibel produktion

iTid bistår företag med att skapa en mer flexibel produktion.

Ett sådant företag är Brokk, världsledande i fråga om att utveckla och tillverka fjärrstyrda rivningsmaskiner. Företagets kultur av innovation och utveckling har lett till ett allt bredare produktprogram och nöjda kunder – som ställer allt högre krav på kortare leveranstider.

För att möta utmaningen behövde Brokk ställa om till en flödesorienterad produktion. Företaget hade arbetat med Lean och infört Daglig styrning, men anlitade iTid med två syften:

  1. Skapa variantflexibilitet i produktion och halvera ledtid, kvalitetsavvikelser och nedlagd arbetstid per produkt.
  2. Skapa en lärande organisation som håller en hög förbättringstakt, utan konsultstöd.

iTid arbetade på plats hos Brokk tre dagar i veckan under nästan ett års tid. Bland annat genomfördes en workshop med monteringsorganisationen och dess ledning för att skapa ett gemensamt mål samt förankra nödvändiga förändringar. För att korta genomloppstiden var det även viktigt att utveckla produktionsplaneringen.

I snitt infördes mer än en dokumenterad förbättring per dag.

Resultat

Brokk har med stöd av iTid utvecklat sin produktion av tunga rivningsmaskiner. Personalen lyckades med stöd av iTid halvera genomloppstid och antalet fel i slutkontrollen. Dessutom lyckades man omorganisera verksamheten från montage i stationer till ett flexibelt produktionsflöde.

Delmålet med att skapa en lärande organisation med en hög förbättringstakt uppfylldes genom att en operatör lyftes upp till teamledare. Nu finns en fungerande struktur för förbättringsarbetet samt praktisk erfarenhet av effektiv problemlösning i verksamheten.

”När vi startade Företagslyftet på Brokk var vi på det klara med att vi skulle jobba med Lean i praktiken för att åstadkomma tydliga och bestående förändringar i vardagen. I iTid hittade vi en partner som hjälpte oss att visa vägen från teori till verklig handling. De tvekade inte att kavla upp ärmarna och gå före och visa vägen.”

Martin Krupicka, VD Brokk


Exempel

Riskhantering

iTid stöttar styrelse och ledning med systematisk riskhantering genom inventering, analyser och framtagande av handlingsplan för att möta olika typer av risker i ett företags verksamhet så att företagets och verksamhetens mål kan nås till en så låg kostnad som möjligt.

Läs mer

Compliance

Compliance betyder regelefterlevnad. iTid stöttar styrelsen, ledning eller Compliance officer för att säkerställa att företaget följer lagar och regler. Vi har vana att arbeta med de finansiella företagen där det är särskilt viktigt med en god intern styrning och kontroll, men modellen är tillämpbar även i andra branscher.

Läs mer

Utbildning

iTid har ansvarat för hela eller delar av längre universitetsutbildningar för Luleå tekniska universitet, Chalmers, Umeå Universitet och SLU. iTid utbildar även yrkesutbildningar på NBI, Lernia och Lapplands Lärcentra. Dessutom genomför vi ett stort antal företagsutbildningar årligen.

 

Läs mer

Verksamhetsdesign

iTid kartlägger företagets processer och i samråd med kunden kommer vi överens om vad vi ska göra, hur vi ska arbeta och hur ansvaret ska fördelas. Resultatet blir en gemensam bild över företaget och dess förbättringsområden.

Läs mer

Säkerhetsprojekt

iTid arbetar med att stötta företag med systematiskt arbetsmiljöarbete. Systematik hjälper ledare i organisationer att fokusera på rätt saker och skapar trygga medarbetare.

Läs mer

Sälj- och verksamhetsplanering

iTid arbetar med att organisera företagens sälj- och verksamhetsplanering. Planeringen sker på ledningsnivå för att fastställa övergripande planer för försäljnings- och produktionsverksamheten.

Läs mer

Underhållsprocessen

iTid hjälper företag att förbättra underhållet. Hos Boliden gällde det att öka tillgänglighet och tillförlitlighet för företagets grävmaskiner i Aitik.

Läs mer

Projektledning vid nyinvestering

När ett företag behöver nyinvestera bidrar iTid med projektledning. iTids projektledning baseras på väl beprövad metodik och fokuserar på resultat.

Läs mer

Flexibel produktion

iTid bistår företag med att skapa en mer flexibel och flödeseffektiv produktion.

Läs mer

Planeringsorganisation

iTid har expertkompetens inom produktionsplanering, affärssystem och lagerstyrning. Med den kompetensen hjälper iTid företag att ta fram en ny planeringsorganisation.

Läs mer

IT-strategi

iTid hjälper till med en genomtänkt IT-strategi som gör att frågorna avdramatiseras och IT blir en fråga som alla andra.

 

Läs mer

Ställtidsreduktion

iTid bistår företag med att minska ställtiderna – ett sätt att öka kapacitet och korta ledtider, samtidigt som det minskar det bundna kapitalet i form av produkter i arbete.

Läs mer

Lean ledarskap

iTid jobbar jobbar med Lean. En viktig del i det arbetet är att utveckla företagens ledarskap.

Läs mer

Materialflödesanalys

iTid utvecklar verktyg för materialflödesanalys. Verktyget är skapat i Excel och är enkelt men kraftfullt. Det gör det är lätt att simulera olika scenarion för att se vilka effekter de får på verksamheten.

Läs mer

Effektiv distribution

Godstransporterna tilltar med den starka tillväxten i städerna. Trots utbyggnaden av ny infrastruktur kommer trängseln i vägnätet att öka. Det finns därför ett generellt behov av effektivare lösningar för distribution av gods i dagens transportsystem. Genom samlastning av gods och avfall kan distributionen effektiviseras.

Läs mer